Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sportevents4kidz, gevestigd te Dopheide 41 in Meijel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92683983, hierna te noemen: Sportevents4kidz

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@sportevents4kidz.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Welke Grondslag Bewaartermijn persoonsgegevens

Ontvangers

Aanmelden Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Kledingmaat
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Indien u deelneemt wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u niet deelneemt wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Administratie Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Boekhouder
Accountant
Belastingdienst
Het verrichten en versturen van aankopen Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
(Kleding)maat
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Producent Vervoerder
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Sportevents4kidz uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Sportevents4kidz met u heeft, tenzij Sportevents4kidz wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Sportevents4kidz te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Sportevents4kidz op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Sportevents4kidz deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Sportevents4kidz hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Sportevents4kidz treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Sportevents4kidz. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Sportevents4kidz raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Sportevents4kidz past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Sportevents4kidz raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Sportevents4kidz er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Sportevents4kidz wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Sportevents4kidz

E-mail: info@sportevents4kidz.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.